Frozen Fresh Fish

Akauo Kirimi

2 slices perch 360g

EUR 10,25
Buri Kirimi

slices yellowtail 2x80g

EUR 13,90
Gindara Kirimi

2 slices black cod 200g

EUR 14,80
Saba Sanmai Oroshi

2 mackerel fillets 250g

EUR 5,50
Sake no Harami

salmon belly parts 200g

EUR 3,70
Sake Kirimi

3 slices salmon 300g

EUR 9,60
Tara Kirimi

3 slices cod 300g

EUR 12,30
Wakasagi

250g

EUR 3,10